Sơ đồ luồng Định An từ phao "0" đến phao "23" cập nhật tháng 04-2019

 Sơ đồ luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

* Tải về:
Sơ đồ luồng Định An
Sơ đồ luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu